Communicatie

Communicatie

Op De Kubus hechten wij veel waarde aan de communicatie met onze belangrijkste partners: de ouders en verzorgers van onze leerlingen. Om dit te bereiken maken wij tijd en ruimte voor persoonlijk contact èn maken wij gebruik van digitale middelen. 

Gesprekken

Voor u - als ouders en verzorgers -  is het contact met de leerkracht het meest belangrijk. Met de leerkracht bespreekt u de ontwikkeling van uw kind, maar ook de eventuele veranderingen in de thuissituatie. Door het jaar heen zijn er een aantal gespreksmiddagen- en avonden gepland. Daarnaast is het altijd mogelijk een (extra) gesprek met de leerkracht aan te vragen.

Social Schools

Via Social Schools kunnen wij ouders en verzorgers snel op de hoogte brengen van activiteiten en ontwikkelingen op en rondom onze school. Social Schools wordt ingezet om berichten te sturen naar alle ouders en verzorgers; zoals de nieuwsbrief. Social Schools kan ook door de leerkracht van uw kind worden ingezet om een bericht te versturen dat alleen voor die groep is bedoeld. Inschrijven voor een gespreksronde gebeurt ook via Social Schools. Bent u nog niet aangemeld voor Social Schools? U kunt een inlogcode vragen bij Lenny Bastiaanssen, onze office-manager.

Privacy
De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft ouders rechten op inzage van verschillende informatie. Dit moet door de school verstreken kunnen worden indien nodig.Voor meer informatie over de procedure hiervan kijk op de volgende link: KPOA - rechten van ouders

Externe Vertrouwenspersoon

Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden of worden fouten gemaakt. In eerste instantie kunt u problemen met leerkrachten binnen de school bespreken en met elkaar zoeken naar een passende oplossing. Komt u niet tot een goede oplossing dan kunt u de zaak voorleggen aan de directie van de school. Tijdens dit proces kunt u informatie inwinnen of zich laten begeleiden door de externe vertrouwenspersoon. In onze klachtenregeling treft u alle relevante informatie aan ten aanzien van dit proces. De gegevens van de externe vertrouwenspersonen bij de CED-Groep zijn:

Sylvia van Bracht  en  Jeroen Meiboom
Beiden zijn bereikbaar via: evp@cedgroep.nl en telefonisch op nummer 010-4071599                                                        
Als ook die weg naar uw idee niet tot een bevredigende afronding leidt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan het bestuur van de stichting. Dat kunt u doen door het indienen van een schriftelijke klacht gericht aan het College van Bestuur (CvB). U dient hiervoor gebruik te maken van het klachtformulier

Het CvB legt de klacht dan voor aan een klachtenadviescommissie. Deze adviescommissie bestaat uit ouders en leerkrachten die ook lid zijn van de GMR en wordt voorgezeten door één van de beleidsmedewerkers. Voor meer informatie over de procedure rond klachten kunt u onze klachtenregeling raadplegen. Deze is hier te lezen. Als u na behandeling van uw klacht binnen KPOA niet tevreden bent over de aandacht die aan uw bezwaren besteed is, kunt u een beroep doen op de landelijke klachtenregeling.

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief