Uitgangspunten

Onderwijs op De Kubus

Een goede balans tussen de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen vinden wij belangrijk. Wij kijken daarom naar de totale ontwikkeling van het individuele kind. Ons doel daarbij is dat ieder kind zich naar zijn eigen mogelijkheden kan ontwikkelen.

Bij het verlaten van de basisschool zijn onze leerlingen emotioneel stabiel, verantwoordelijk, betrokken, zelfbewust en zelfredzaam op het hoogst haalbare niveau en kunnen ze probleemoplossend denken en werken. Ons doel is behaald als onze leerlingen terugkijken op een fijne en leerzame tijd èn in staat zijn een soepele overgang naar het voortgezet onderwijs te maken.

Welbevinden

Kinderen die lekker in hun vel zitten, behalen betere resultaten. Wij zien het als onze taak om een veilige, gestructureerde leeromgeving te bieden waarin onze leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Duidelijke afspraken door de hele school heen geven ze daarbij houvast. Bij ons mag en kan ieder kind zichzelf zijn, en leren we ze om te gaan met waarden en normen zoals: betrouwbaarheid, met anderen begaan zijn, dienstvaardig en behulpzaam zijn, verantwoordelijk zijn, eerlijk zijn en waardering hebben voor elkaar. Zo leren ze betrokken te zijn bij de ander, de omgeving en de maatschappij.

Samen

Op De Kubus  leren kinderen samen te leven, samen te werken en samen te leren. Dit proces gaat niet vanzelf. Wij leren de kinderen om respectvol met elkaar om te gaan, samen problemen op te lossen en te leren communiceren met elkaar. Gezamenlijk bouwen we onze samenleving in het klein, waarbij kinderen leren om zowel individueel als gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen.

Resultaat

De Kubus volgt de leerlingen systematisch op kennis en vaardigheden en op sociaal-emotioneel gebied. Zo ontstaat een goed beeld hoe het met uw kind gaat en kunnen er waar nodig gerichte stappen worden gezet. Aan de hand van een toetskalender worden op gezette tijden in alle groepen toetsen afgenomen. De resultaten worden vastgelegd in een leerlingvolgsysteem. Deze resultaten worden geanalyseerd waarna actie genomen kan worden om het onderwijsaanbod of de omstandigheden voor het kind zo nodig aan te passen. Bovendien worden de resultaten vergeleken met inspectienormen en landelijke gemiddelden, zodat we weten of we als school op koers blijven. Het onderwijs is voortdurend in beweging. Samen leren geldt ook voor het team van De Kubus. De Kubus is een lerende organisatie waarin verdere professionalisering en ontwikkeling centraal staan. Op deze manier kunnen we de kinderen de juiste begeleiding blijven geven. 

Persoonlijke ontwikkeling

Kunstzinnige vorming, muziek, sport & bewegen en natuur- en milieueducatie zijn voor de persoonlijke ontwikkeling van het kind belangrijke vakken. Daarom besteden we op De Kubus ook aan deze vakken  aandacht. Zo geven we ook de gelegenheid aan kinderen om hun andere talenten te ontwikkelen. Op beide locaties wordt gewerkt met een natuurspeelplaats met o.a. een moestuin, klimmuur, klimboom en amfitheater.
In het beleidsplan komt heel duidelijk de visie over natuurspelen terug en de afspraken die gemaakt zijn over het gebruik van de natuurspeelplaats op beide locaties.