Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad (MR) is gesprekspartner van de directie van De Kubus en behartigt de belangen van ouders, kinderen en personeelsleden. De leden van de MR denken en praten mee over het beleid van de school en de wijze waarop besluitvorming tot stand komt. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR informatie-, advies- of instemmingsrecht. Beleidsterreinen waarover de MR kan meepraten zijn bijvoorbeeld de formatie, begroting, het vakantierooster en arbeidsomstandigheden.

In de MR hebben een evenredig aantal leerkrachten en ouders zitting. Het aantal leden van de MR wordt bepaald door het leerlingenaantal van de school. Op dit moment hebben 2 personeelsleden en 2 ouders zitting in de MR.

Via onze nieuwsbrief informeert de MR u over de ontwikkelingen en openstaande vacatures in de raad. Heeft u een vraag voor de MR? Neem dan gerust contact op met de MR via mrdekubus@kpoa.nl

De notulen van de MR-vergadering zijn online terug te lezen.

Gemeenschappelijke medezeggenschap (GMR)

Omdat de school onderdeel uitmaakt van de Stichting KPOA, waarin meerdere scholen samenwerken, is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bespreekt met het stichtingsbestuur beleidszaken die het belang van meerdere scholen betreffen. Het kan dus zijn dat een onderwerp weliswaar in de MR op de agenda staat, maar dat de GMR het orgaan is dat definitief advies of instemming geeft.